JEG ER DEN ORIGINALE FRASE

De Anbragtes Vilkårs arbejder for at styrke anbringelsesområdet i Danmark. Du kan læse vores vedtægter herunder.
Du kan også hente vedtægterne som pdf ved at klikke her.
Vedtægter

§ 1 Navn, stiftelse og hjemsted

Navnet på organisationen er ”De Anbragtes Vilkår”. Det er en landsdækkende interesseorganisation med børn, unge og voksne med anbringelsesbaggrund som medlemmer. Foreningen blev stiftet 27. februar 2013, og har adresse i København.

 

§ 2 Formål

Foreningen er etableret for at styrke nuværende og tidligere anbragtes vilkår ved at sikre, at deres viden, interesser og ønsker får en tydelig plads i udviklingen af politik og praksis på anbringelsesområdet, med henblik på at udligne forskelle mellem anbragte og ikke-anbragte børn og unge i Danmark. Det er foreningens vision at være medskabere af et samfund hvor anbringelser løfter børn ud af en udsat position og giver dem mulighed for at udfolde deres fulde potentiale.

 

§ 3 Uafhængighed

Foreningen er selvstændig, partipolitisk neutral, uafhængig af offentlige myndigheder og arbejder almennyttigt, idébaseret og oplysende på non-profit basis. Foreningen kan indgå som medlem af andre foreninger og organisationer, hvis det fremmer formålet.

§ 4 Medlemskab

Stk 1 Man kan blive ordinært medlem af foreningen, hvis man er nuværende eller tidligere anbragt

Stk 2 Enkeltpersoner, plejefamilier, institutioner, virksomheder og andre, der støtter foreningens formål og aktiviteter, kan blive støttemedlemmer. Dette omfatter en optagelse i foreningen uden medlemsrettigheder.

Stk 3 Hvis et medlem arbejder imod foreningsformålet, kan bestyrelsen vælge eksklusion af vedkommende. Efterfølgende kan medlemmet ønske beslutningen efterprøvet på den kommende generalforsamling.

§ 5 Kontingent

Stk 1 Generalforsamlingen fastsætter organisationens kontingentniveau, men kan tildele bestyrelsen mandat hertil om nødvendigt.

Stk 2 Foreningen opkræver et kontingent for ordinære medlemmer såvel som støttemedlemmer. Beløbets størrelse afhænger af medlemmets ønske ud fra på forhånd opstillede valgmuligheder. Der er ikke forskel på rettigheder på baggrund af det økonomiske bidrag.

 

§ 6 Deltagelse i foreningens aktiviteter

Foreningen er åben for alle med anbringelsesbaggrund. Samtidig kan der være aktiviteter og tilbud forbeholdt foreningens medlemmer.

 

§ 7 Bestyrelse

Stk 1 Bestyrelsen er foreningens øverste myndighed mellem generalforsamlingerne.

Stk 2 Bestyrelsen, inklusive formanden, består af minimum 5 og maksimum 9 bestyrelsesmedlemmer. I det tilfælde, at bestyrelsen bliver på mindre end fem personer imellem to generalforsamlinger, vil der blive indkaldt til ekstraordinær generalforsamling mhp. nyvalg. Minimum halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal have anbringelsesbaggrund. Formanden skal altid have anbringelsesbaggrund.

Stk 3 På generalforsamlingen vælges formanden på lige år blandt foreningens medlemmer. De øvrige medlemmer til bestyrelsen vælges for 1 eller 2 år afhængig af behovet for kontinuitet i bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv. Bestyrelsen fastsætter honorar til formand, næstformand mv. Der kan modtages refusion af dokumenterede opholds- og transportudgifter.

Stk 4 Bestyrelsen kan indstille medlemmer til valg for en et-årig eller to-årig periode ud fra behovet for faglige eller personlige kompetencer i den samlede bestyrelse. Personer, der er i lønnet ansættelse i foreningen, kan ikke være medlem af bestyrelsen.

Stk 5 Det er bestyrelsens opgave at sikre, at foreningens formål opnås i en sund, dynamisk udvikling. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper og udpege rådgivere med og uden anbringelsesbaggrund, fx et Advisory Board, bestående af medlemmer med anbringelsesbaggrund.

 

Stk 6 Bestyrelsen fastlægger forretningsorden og mødefrekvens. Der afholdes minimum tre årlige bestyrelsesmøder pr. år. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden med mindst en uges varsel. Der tages som minimum beslutningsreferat af bestyrelsesmødet, som efterfølgende godkendes på næste bestyrelsesmøde.

 

Stk7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk 8 Bestyrelsen ansætter og afskediger foreningens administrative leder.

 

§ 8 Generalforsamling

Stk 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed, hvad angår prioriteringen af det kommende års aktiviteter inden for de økonomiske rammer og forpligtelser, som foreningens bestyrelse efterstræber.

 

Stk 2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i starten af året, senest inden udgangen af april.

 

Stk 3 Indkaldelse finder sted med mindst 4 ugers varsel. Alle foreningens medlemmer inviteres til generalforsamlingen –både ordinære medlemmer og andre medlemmer.

 

Stk 4 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent

  2. Fremlæggelse af beretning

  3. Forelæggelse af årsregnskab

  4. Indkomne forslag

  5. Vedtagelse af strategi og planer for det kommende år

  6. Fastsættelse af kontingent

  7. Vedtagelse af næste års budget

  8. Valg af medlemmer til bestyrelse

  9. Eventuelt

 

Stk 5 Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. De udsendes til medlemmer sammen med dagsordenen mindst 2 uger før generalforsamlingen.

 

Stk 6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når den er lovligt indkaldt.

 

Stk 7 Alle beslutninger træffes ved simpelt flertal. Vedtægtsændringer kræver dog 2/3-flertal blandt de tilstedeværende stemmeberettigede. I foreningens første 4 år kan vedtægtsændringer kun gennemføres, hvis der er enighed herom i bestyrelsen.

 

Stk 8 Kun ordinære medlemmer er stemmeberettigede.

 

Stk 9 Man har stemmeret,når man har været medlem af foreningen i 3 måneder.

 

§ 9 Ekstraordinær generalforsamling

Stk1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter beslutning med almindeligt flertal.

 

Stk 2 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 6 ugers varsel efter beslutningen i bestyrelsen eller modtagelsen af kravet fra medlemmerne.

 

Stk 3 Indkaldelsen finder sted med angivelse af dagsorden.

 

Stk 4 På ekstraordinær generalforsamling behandles kun forslag, der fremgår af den udsendte dagsorden.

 

Stk 5 Samme regler gælder her som for ordinær generalforsamling, vedr. stemmeret, taleret, beslutning.

 

Stk 6 Bestyrelsen skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst en tredjedel af medlemmerne kræver det.

 

§ 10 Midlerne til foreningens drift og ansvarsforhold

Foreningens aktiviteter finansieres af fondsmidler, indsamlinger, støttemedlemsskab, gaver, bidrag fra virksomheder, støtte fra puljer til særlige aktiviteter og medlemskontingent. Der hæftes alene med foreningens formue.

§ 11 Ansættelse af sekretariat


Bestyrelsen kan ansætte en administrativ leder, til varetagelse af den daglige ledelse af foreningens arbejde ud fra generalforsamlingens og bestyrelsens retningslinjer. Foreningens administrative leder deltager i bestyrelsens møder.

§ 12 Regnskab og Revision

Stk 1 Foreningns regnskabsår følger kalenderåret

Stk 2 Det reviderede regnskab skal godkendes på den ordinære generalforsamling

Stk 3 Revision foretages af en autoriseret eller registreret revisor, valgt af bestyrelsen

Stk 4 Foreningen tegnes af formand, næstformand, kasserer og sekretariatsleder, der alle kan tegne hver for sig

Stk 5 Bestyrelsen kan uddele prokura til administrativ leder til håndtering af den daglige organisationsdrift

§ 13 Ændringer af vedtægter

Stk 1 Ændringer af foreningens vedtægter besluttes af generalforsamlingen eller af en ekstraordinær generalforsamling

Stk 2 Forslag til ændringer skal fremgå af en dagsorden, og udsendes til medlemmerne 4 uger før generalforsamling

Stk 3 Vedtagelse af ændringsforslag kræver 2/3-flertal af de fremmødte

Stk 4 Der kan stemmes ved fuldmagt

§ 14 Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun besluttes ved ordinær generalforsamling. Forslag herom skal fremgå af en dagsorden, der skal udsendes til medlemmerne senest otte uger før generalforsamling. Beslutning om opløsning af foreningen kræver 2/3-flertal på hver af to efter hinanden følgende generalforsamlinger, der gennemføres med mindst 8 ugers mellemrum. Bestyrelsen er ansvarlig for indenfor 14 dage at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 15 Formuens anvendelse

Ved opløsning af foreningen skal evt. formue anvendes til aktivitet eller andet efter foreningens formål. Dette besluttes på en generalforsamling.

§ 16 Ikrafttrædelse

Vedtægterne træder i kraft straks ved deres vedtagelse