Bestyrelsen i De Anbragtes Vilkår

Her kan du møde medlemmerne i De Anbragtes Vilkårs bestyrelse.

Du kan læse referatet fra seneste generalforsamling, der blev afholdt 20. juni 2020, her.

Læs desuden 'Formandens beretning' her for at blive klogere på, hvordan vores formand ser både det forgangne og det kommende år for foreningen.

 

Klik her, hvis du vil læse De Anbragtes Vilkårs vedtægter. 

David Adrian Pedersen, formand

 

Indtrådt i bestyrelsen: 2016

Baggrund:

Jeg boede skiftevis på forskellige spædbørnehjem, aflastningsfamilier og hjemme, til jeg blev anbragt permanent som 7 årig. Til akutinstitution, døgninstitution, opholdssted og efterfølgende efterværn til jeg fyldte 23.

Faglige kompetencer:

Jeg er uddannet ambulancereder, men læser psykologi på Københavns Universitet mens jeg arbejder i DAV. Jeg bruger en masse af den viden jeg opnår fra mit studie til skabe en referenceramme at se ned over anbragtes børn og unges vilkår med. Det har været rigtig hjælpsomt til at skabe foreningens indledende faglige forståelse og sprog ind i vores arbejde, samt se hvor de største kampe og udfordringer ligger, i de betingelser børn- og ungeliv møder i anbringelse. 

Mærkesager:

 • Bedre adgang til fællesskaber udenfor anbringelsen, der giver mulighed for at udvikle sig andre steder og skaber netværk.

 • Revidering af handleplanen; opmærksomheden bør flyttes hen på at skabe bedre betingelser for børn og unge og ikke være et snævert og forsimplet fokus på udfordringer hos barnet.
 • En paradigmeændring og nyorientering, således at et anbringelseshjem ikke anskues som et behandlingshjem. Anbragte børn har brug for et hjem som almen referenceramme i sin opvækst, ikke en behandlingsreferenceramme..

Billede på vej

Billede på vej!

Pernille Busted

næstformand

Indtrådt i bestyrelsen: 2020

Baggrund og faglige kompetencer:

Jeg har boet på opholdssted fra jeg var 14-17 år.

 

Jeg har flere uddannelser i bagagen, bl.a. en  sundhedsfaglig uddannelse, hvor jeg har arbejdet i kommunalt- og regionalt regi, både som sagsbehandler og sundhedsfaglig medarbejder i socialpsykiatrien.


Derudover har jeg en kontoruddannelse, med speciale i offentlig praksis og administration.  Jeg har tidligere været ansat som administrativ koordinator i Borgerrepræsentationens Sekretariat på Københavns Rådhus, hvor jeg har arbejde i krydsfeltet mellem politik, økonomi og administration på politisk- og forvaltningsniveau.

Mærkesager:

 • Nuværende og tidligere anbragte skal i højere grad høres og inddrages under deres anbringelsesforløb, og ligeledes have mulighed for at påvirke de beslutninger der bliver taget, på vegne af dem. Samtidig skal tidligere anbragtes erfaringer og viden anvendes systematisk når der lovgives, revideres og tages beslutninger, på politisk niveau.

 • Fokus på identitetsdannelse under anbringelsesforløb. Der er behov for at fokus flyttes fra: ”Du er anbragt og har problemer (anderledes)”, til: ”Du er et menneske med ressourcer – hvordan tror du vi kan hjælpe dig? (værdifuld).”

 • Større fokus på netværks- og relationsdannelse. Både blandt bio familien (kan der skabes en meningsfuld relation? Og hvordan?) samt i nye relationer.

 

 

Fransiska Mannerup

 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Jeg boede kort på institution som toårig. Fra jeg var 2 til 15, boede jeg i 6 forskellige plejefamilier. Hvorefter jeg flyttede på Herlufsholm Kostskole. Efter mit kostskoleforløb fik jeg efterværn, til jeg var 22.

Faglige kompetencer:

BA. I kommunikation og socialvidenskab. Jeg har studiejob hos Nationalt Videnscenter om Udsatte Børn og Unge.

Jeg har deltaget i forskellige forskningsprojekter herunder Vibaso, som omhandler myndighedssamtaler mellem sagsbehandler og  barn/ung. Jeg er gæsteforelæser på professionshøjskolerne for netop at optimere myndighedssamtalen og socialrådgiveruddanelsen.

Mærkesager:

 • Optimering af børneinddragelse.

 • Optimering af socialrådgiveruddannelsen.

 • Opgør med stigmatiseringen omkring anbragte.

Leika Fuglsang

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Fra jeg var 10 mdr. til 8 år boede jeg i 8 pleje-/aflastningsfamilier. Derefter boede jeg 5 mdr. på et akutbørnehjem, indtil der blev plads på et behandlingshjem. Fra jeg var 9 til 18 år boede jeg på et behandlingshjem.

Jeg har også haft 5 år i efterværn (18-23)

Faglige kompetencer: Jeg er uddannet pædagog og arbejder også som det på en skole.
Jeg har en del erfaring med kommunikation, vidensdeling og oplæg (af egne erfaringer).

Mærkesager:

 • Overgangen fra barn/ungdom til voksenlivet – Efterværn!

 • At få anbragte børn og unge (/voksne) til at lykkes skole- og uddannelsessystemet 

 • Pædagogisk kærlighed, og udvikling heraf – Hvordan man er professionel primæromsorgsperson. (Opgør med det 3. P’er – professionel, personlig og privat)

Steffen Fjordside
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggryund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer: Jeg er ansat som chef for Udvikling og fondssamarbejde i Børns Vilkår og har tidligere være ansat en forskellige NGO’er (SUMH, Røde Kors og Red Barnet). Derudover har jeg også et par fondsansættelser bag mig (Egmont Fonden og Elsass Fonden). Jeg har således bred erfaring med mange af de ting der fylder i De Anbragtes Vilkår: ledelse, organisationsudvikling, strategiarbejde, fondssamarbejde, frivillighed og endelig har jeg et samfundsmæssigt perspektiv på anbringelsesområdet, som gør mig i stand til at forstå den kontekst DAV virker inden for.

Mærkesager:

 • Fremtidsudsigterne for børn og unge, som er eller har været anbragte skal ikke adskiller sig negativt fra fremtidsudsigterne for  børn og unge uden anbringelsesbaggrund.

 • Hvis det vurderes, at et barns biologiske forældre ikke er der rette sted for at barn at vokse op, så er det en samfundsmæssig forpligtigelse, at det nye sted barnet skal vokse op bliver det rette sted.

 • Mere fokus på inddragelse af anbragte børn i de beslutninger der træffes i deres liv.

Ditte Specht
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2020

Baggrund:

Jeg er tidligere anbragt og har boet på 7 forskellige steder over 11 år, herunder både akut, døgninstitution og familiepleje. 

Faglige kompetencer:

Udannet i Mellemøst- og migrationsstudier (2018), ansat som projektleder i Danners videnscenter, hvor jeg primært arbejder med udvikling og drift af Danners internationale engagement. 

 

Mærkesager:

 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal vide, hvilke(n) voksen, der er en tryghedsperson og hvor de kan søge hjælp

 • Alle anbragte børn & unge i Danmark skal kende til egne rettigheder – og vide, hvor de kan søge hen, hvis disse ikke overholdes

 • Barnets tarv og perspektiv frem for alt

 • Civilsamfundet som stærk aktør – de anbragtes stemme!

Bente Nielsen

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggrund:

Har selv anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Som medstifter af TABUKA - Landsforeningen for nuværende og tidligere anbragte - har jeg fået stor viden om vigtigheden af anbragtes stemmer, erfaringer i den politiske debat og for den faglige udvikling på anbringelsesområdet. Det vil jeg gerne bidrage med at videreføre i DAV.

Mærkesager:

Afventer.

Turf Jakobsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2018

Baggrund: Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer:

Uddannet antropolog (1998) og ph.d. i sociologi (2004). Tidligere seniorforsker på SFI (nu: VIVE) med anbringelser og døgninstitutioner som primære forskningsområder. I dag projektkoordinator i Aage og Johanne Louis-Hansens Fond. Særlige kompetencer indenfor: Forskning og analyse på anbringelsesområdet samt fundraising.

Mærkesager:

 • At tidligere og nuværende anbragte får en klar og tydelig stemme i debat

 • At nye tiltag på området baseres på en solid vidensbase, som altid medtænker de anbragtes perspektiv

 • At ingen anbragte oplever en opvækst uden tætte bånd og relationer

Idamarie Leth Svendsen
 

Indtrådt i bestyrelsen: 2019

Baggrund:

Har ikke anbringelsesbaggrund.

Faglige kompetencer: Jeg har arbejdet med reglerne på anbringelsesområdet i mange år, og har bestyrelseserfaring.

Mærkesager:

 • Fokus på anbragte børn og unges oplevelse af mening med anbringelsen

 • Fokus på børns og unges rettigheder ved anbringelse

 • Fokus på samarbejde på tværs om anbragte børn og unge

​​

De Anbragtes Vilkår

Sankt Hans gade 19, st. th.

2200 København N

CVR: 34774080

Kontakt os

Sekretariatsleder

Inger Winther Johannsen

+45 22710625
inger@deanbragtesvilkar.dk 

Bestyrelsesformand

David Adrian Pedersen

+45 24623929
formand@deanbragtesvilkar.dk 

Kommunikationskoordinator

Christina Gottschalck Bloch

+45 28104739
christina@deanbragtesvilkar.dk 

 • Hvid Facebook ikon
 • Hvid Twitter ikon
 • Hvid LinkedIn ikon
 • Hvid Instagram Icon

© 2020 by De Anbragtes Vilkår

Proudly created with Wix.com